Home 제품소개 광학현미경
광학현미경
 
금속현미경 : 금속현미경 GX43   금속현미경 GX51   금속현미경 GX71   
파티클현미경 : 파티클 자동측정현미경   
측정현미경 :
 
[금속현미경] - 금속현미경 GX51
 
 
  모델명 : GX51
 

51-1.jpg

51-2.jpg


     금속현미경 GX43
     파티클 자동측정현미경